Czy wiesz jak wstrzymać karę administracyjną?

Odpowiedz na pytanie „jak wstrzymać karę administracyjną” jest wyjątkowo ważna w obecnym, covidowym otoczeniu prawnym, związanym z nakładaniem drakońskich kar przez Sanepid.  Należy pamiętać, że samo zaskarżenie decyzji Sanepidu nie powoduje automatycznie wstrzymania wykonania kary.

Czy wiesz jak wstrzymać karę administracyjną? - zapytaj adwokata

Podstawa prawna

Egzekucja kary administracyjnej odbywa się na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19660240151/U/D19660151Lj.pdf

Zgodnie z w/w ustawą jeżeli nie zapłacimy kary w określonym terminie od wydania decyzji właściwy organ – urząd skarbowy może od nas wyegzekwować pieniądze, na podstawie tytułu egzekucyjnego.

Zarzuty do tytułu egzekucyjnego

Na podstawie tej samej ustawy – ukaranemu (zobowiązanemu) – przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucji (do Sanepidu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego) zarzutów. Zarzuty to pismo w którym powołujemy się na określone w prawie podstawy (art. 33 § 2 ustawy), które według nas świadczą o wadliwości nałożonej kary. Co jednak najważniejsze – wniesienie zarzutów powoduje wstrzymanie egzekucji administracyjnej (zawiesza egzekucję administracyjną). Zarzuty możemy wnieść w terminie 7 dni od doręczenia nam tytułu wykonawczego – tj. pisma z Urzędu Skarbowego. W praktyce, wiedząc o tym, że Sanepid nałożył na nas karę, warto mieć wcześniej przygotowane zarzuty, które należy wnieść jeszcze w tym samym dniu, aby uniknąć zajęcia środków przez Urząd Skarbowy.

Procedura administracyjna

Dalsza procedura administracyjna jest długa i żmudna, niemniej jednak zasadniczo (gdyż istnieją wyjątki) do czasu jej zakończenia urząd skarbowy nie ma prawa wyegzekwować od nas ani złotówki. W tym czasie, jako przedsiębiorcy, możemy natomiast liczyć na uchylenie wadliwej kary administracyjnej przez sąd administracyjny, tak jak w poniższych wypadkach: