SPORY CYWILNE I EGZEKUCYJNE

Spory cywilne najczęściej wiążą się z dochodzeniem lub obroną przed żądaniami finansowymi lub rzeczowymi. Jako adwokat zajmuje się prowadzeniem różnorodnych rodzajów postępowań. Udzielam porad prawnych, przygotowuje opinie prawne, a także występuje jako pełnomocnik stron w:

kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegółowy opis

SPRAWACH KONSUMENCKICH m.in:

sprawach kredytów frankowych

reprezentuję kredytobiorców w sprawach związanych z roszczeniami z umów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego

sprawach tzw. "polisolokat"

reprezentuję konsumentów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów UFK, w tym zawyżonej wartości świadczenia wykupu

dochodzenia gwarancji i rękojmi

reprezentuję konsumentów w sprawach związanych z dochodzeniem od przedsiębiorców roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi przy sprzedaży rzeczy

SPRAWACH WINDYKACYJNYCH (O ZAPŁATĘ) I UPADŁOŚCIOWYCH m.in:

dochodzeniem roszczeń przez wierzyciela wobec dłużnika

reprezentuję wierzycieli w dochodzeniu roszczeń z każdego rodzaju stosunku prawnego

upadłości konsumenckiej oraz obronie przed "wadliwymi" długami

reprezentuję dłużników w ramach postępowań przeciwegzekucyjnych oraz w sprawach o stwierdzenie upadłości konsumenckiej

sporach gospodarczych i handlowych pomiędzy przedsiębiorcami

reprezentuję strony w sporach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz relacji handlowych

SPRAWACH ODSZKODOWAWCZYCH m.in:

odszkodowania za wypadek lub zdarzenie losowe

reprezentuję pokrzywdzonych w postępowaniach związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu wypadku

odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

reprezentuję pasażerów w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania od linii lotniczych za opóźniony lub odwołany lot

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych

reprezentuję strony w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w tym naruszeniem dobrego imienia oraz prawa do życia w czystym środowisku (smog)

SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI m.in.:

ustanowieniem służebności drogowej lub osobistej

reprezentuję strony w postępowaniach w zakresie służebności gruntowych oraz osobistych oraz innych praw rzeczowych

zasiedzeniem lub uwłaszczeniem nieruchomości

reprezentuję strony w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub służebności gruntowej

ochroną własności oraz eksmisją z lokalu

reprezentuję strony w postępowaniach o ochronę własności oraz posiadania, jak również w postępowaniach eksmisyjnych

POWRÓT DO LISTY USŁUG