SPRAWY PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Usługi świadczone w ramach prowadzonej przez mnie działalnosci obejmują pomoc prawną zarówno wobec pracownika jak też pracodawcy. Udzielam pomocy takż w sporach ubezpieczonych z organami rentowymi (ZUS/ KRUS). Obejmują one:

kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegółowy opis

wsparcie pracownika w sporach z pracodawcą ze stosunku pracy

reprezentuję pracowników w sporach pracowniczych związanych z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę, a także w sporach dotyczących uzyskania należności z tytułu stosunku pracy oraz należności przysługujących od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

wsparcie pracodawcy w sporach i przygotowanie dokumentacji

przygotowuję dla pracodawców wzory umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów dodatkowych (np. o zakazie konkurencji), sporządzam regulaminy, statuty oraz inne dokumenty zakładowe, a także reprezentuję pracodawców w sporach z pracownikami

reprezentację ubezpieczonych w sporach z organami rentowymi

reprezentuję ubezpieczonych przez sądem, jak również przygotowuje pisma i odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ustalenia praw do emerytury, renty lub innych należnych świadczen socjalnych

POWRÓT DO LISTY USŁUG