Filip

Spory cywilne i egzekucyjne

Procedura cywilna mieści w sobie szereg postępowań związanych z ustaleniem, ukształtowaniem, jak też dochodzeniem określonych praw. Przyjmuje się, że postępowanie cywilne rozpoczyna się wraz z wniesieniem do Sądu powództwa lub wniosku, kończy natomiast wraz z zakończeniem postępowania egzekucyjnego.

W ramach prowadzonej działalności zapewniam kompleksową obsługę prawną na każdym etapie toczącego się postepowania, jak również w fazie przedprocesowej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl świadczy usługi zarówno w dziedzinie sporów majątkowych (sprawy o zapłatę, spory gospodarcze, odszkodowania), jak też sporów niemajątkowych (ustanowienie lub zniesienie prawa na nieruchomości).

Profil oferowanej pomocy obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne oraz przygotowanie dokumentów na etapie przedsądowym;
 • winykację należności pieniężnych w ramach procesu cywilnego (postępowania upominawcze, postępowania nakazowe, postępowania przez sądem gospodarczym);
 • reprezentację wierzycieli w ramach postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających;
 • reprezentację dłuzników w ramach postępowań przeciwegzekucyjnych zmierzających do wyłączenia egzekucji skierowanej przeciw dłużnikowi (powództwa opozycyjne) lub zwolnienia określonego przedmiotu spod egzekucji (powództwa eskcydycyjne);
 • reprezentację stron w ramach postępowań związanych z niewykonaniem lub też nienależytym wykonaniem zobowiazań umownych;
 • reprezentację stron w ramach postępowań związanych ze stosowaniem przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych (m.in. polisolokaty), ujawnionymi wadami fizycznymi lub prawnymi przedmiotów (gwarancja, rękojmia) badź innymi sporami w zakresie wykonania umów na linii konsument-przedsiębiorca;
 • reprezentację stron w ramach postępowań związanych z dochodzeniem odszkodowania za szkodę na osobie lub rzeczy, jak również zadośuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia losowego;
 • reprezentację stron w sporach związanych z członkowstwem w spódzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej, jak również w sprawach lokatorskich oraz związanych z eksmisją z lokalu;
 • reprezentację stron w postępowaniach związanych z ustanowieniem, zniesieniem lub zmianą służebności gruntowej lub osobistej (służebność przechodu, przejazdu, przesyłu, droga konieczna) bądź innego prawa rzeczowego (uzytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu);
 • reprezentację stron w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub służebności gruntowej;
 • reprezentację stron w postępowaniach związanych z ochroną własności, ochroną posiadania, dopuszczeniem do współposiadania, sporów współwłaścicielskich oraz zniesieniem współwłasności;
 • reprezentację stron w postępowaniach związanych ze zwrotem nakładów poczynionych na rzecz, jak również odszkodowaniem z tytułu pogorszenia stanu rzeczy
 • reprezentację stron w postępowaniach wieczystoksięgowych (m.in.: uzgodnienie tresci księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, użytkowanie), uchwał spółdzielni lub wspólnot, wniosków wieczystoksięgowych oraz innych dokumentów związanych z prawem nieruchomosci;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl wykonuje szerokie spektrum usług w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.