Filip

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy reguluje wzajemne relacje pomiędzy pracodawcami oraz pracownikami. Przestrzeganie zasad prawa pracy wiąże się z posłuszeństwem wobec określonych zasad wyrażonych w umowie, kodeksie lub wewnętrznych aktach zakładowych. Brak przestrzegania powyższych zasad związany jest najczęściej ze żmudną procedurą sądową, w której pracownik oraz pracodawca stają po przeciwnej stronie barykady.

Usługi świadczone w ramach prowadzonej przeze mnie działalności obejmują pomoc prawną zarówno wobec pracodawcy, jak też pracownika. Profil świadczonej obsługi prawnej mieści w sobie przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem wykonywania pracy, doradztwo w fazie zatrudnienia pracownika, jak tez reprezentację pracodawcy na etapie konfliktu. Kancelaria udziela pomocy również pracownikom zarówno w zakresie postępowań sądowych z pracodawcą lub byłym pracodawcą, jak też poprzez windykację należności pracowniczych od pracodawcy lub podmiotów powołanych do spłaty jego zobowiązań.

Sferą nieodłącznie związaną ze świadczeniem pracy są również ubezpieczenia społeczne, stad też Kancelaria wykonuje usługi w zakresie reprezentacji ubezpieczenionych w sporze z zakładem ubezpieczeń, zarówno w dziedzinie ubezpieczeń powszechnych (ZUS), jak też ubezpieczeń rolniczych (KRUS).

Kancelaria Adwokacka oferuje obsługę prawną m.in. w zakresie:

  • przygotowania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów dodatkowych (np. o zakazie konkurencji), sporządzania regulaminów, statutów oraz innych dokumentów zakładowych;
  • reprezentacji pracowników lub pracodawców w sporach pracowniczych związanych z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę;
  • reprezentacji pracowników w zakresie windykacji należności pracowniczych od pracodawców, jak również windykacji należnośći pracowniczych od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • przygotowania pism i odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl wykonuje szerokie spektrum usług w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.